Wetgeving en goed werkgeverschap.

De afgelopen jaren is er veel gebeurd op het vlak van regelgeving. Ook de Arbowetgeving kent sinds 2007 meerdere wijzigingen waardoor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening wordt vergroot en staat preventie nog meer centraal. Naast de Arbowet die werkgevers sinds 1996 verplicht beleid te voeren en maatregelen te treffen om ongewenst gedrag te voorkomen, zijn er inmiddels strengere richtlijnen ontwikkeld. De wet bescherming Klokkenluiders verplicht werkgevers met meer dan 50 medewerkers om een meldregeling. Bovendien geldt sinds 1 juli 2016 voor alle werkgevers met meer dan 50 werknemers de verplichting een beleid integriteit te hebben met interne meldregeling. En is op 23 mei 2023 een wetsvoorstel aangenomen waarin voor werkgevers met meer dan tien werknemer het aanstellen van een vertrouwenspersoon verplicht is gesteld. De wet schrijft voor dat werkgevers medewerkers voorzien in het hebben van plek waar zij veilig terecht kunnen.

Medewerkers hebben recht op een veilige werkplek én op het melden van misstanden. En werkgevers hebben het recht om te leren. Om te beginnen zijn werkgevers vanuit ‘goed werkgeverschap’ verplicht optimaal rekening te houden met de belangen en gevoelens van werknemers. Hiertoe dienen werkgevers zich actief op te stellen. Niet alleen voldoen aan wet- en regelgeving maar ook actief beoordelen en controleren of voorschriften worden nageleefd. Tot zover de rechten en plichten volgens de wet.

Want als je bedenkt dat de dialoog de sleutel is om preventief met ongewenst gedrag en integriteit aan de slag te gaan dan is er meer nodig dan beleid en procedures. En om echt met elkaar in gesprek te gaan over deze thema’s is het belangrijk dat de organisatie en alle individuele medewerkers weten, nee voelen, waar het over gaat als we het hebben over discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten en bijvoorbeeld declaratiegedrag. Eigen grenzen kennen en die van de organisatie als fundament voor de dialoog én voor beleidsontwikkeling, daar staat werk in vertrouwen voor.